Proč spořit ve zlatě? | Zlato a stříbro, mince a slitky jako investiční kovy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – SPOŘENÍ V INVESTIČNÍM ZLATĚ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti vznikající mezi Dodavatelem a Objednatelem v rámci tzv. spoření v investičním zlatě (dále jen „spořící plán“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí všech Smluv uzavíraných mezi Dodavatelem a Objednavatelem týkající se spořícího plánu. Tyto VOP jsou přístupné na webových stránkách https://www.zlatarezerva.cz.

 

1. Definice pojmů

Dodavatelem se rozumí společnost ZLATÁ REZERVA s.r.o., IČ: 29216702, se sídlem náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín, vedena u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 66424, zast. jednatelem Jiřím Sebastianem Lichtenbergem. Dodavatel vystupuje také jako Schovatel a Příkazník.

Objednavatelem se rozumí každá fyzická či právnická osoba, která uzavřela Smlouvu o založení spořícího plánu s Dodavatelem podle těchto VOP. Objednavatel vystupuje v rámci Smlouvy o úschově také jako Složitel a Příkazce. 

Schovatelem je Dodavatel, který v rámci Smlouvy o založení spořícího plánu (dále jen jako „Smlouva“) uzavřel s Objednavatelem jakožto Složitelem Smlouvu o úschově, jejímž předmětem je úschova investičního zlata (dále jen jako „Smlouva o úschově“), který si Objednatel kupuje v rámci spořícího plánu u Dodavatele na základě pravidelných měsíčních plateb

Příkazníkem je Dodavatel, který v rámci Smlouvy uzavřel s Objednatelem jakožto Příkazcem Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je obstarání investičního zlata pro Objednavatele.

Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Smlouvou se rozumí Smlouva o založení spořícího plánu, která spočívá v automatizovaném pravidelném nákupu investičního zlata (v rámci pravidelných měsíčních plateb), jejíž součástí je i Smlouva o úschově zakoupeného investičního zlata a Příkazní smlouva. Smlouvou se rozumí i Objednávka Objednavatele, která je Objednavatelem vyplněna v online formuláři na webových stránkách Dodavatele (viz definice Objednávky níže), písemně akceptována ze strany Dodavatele prostřednictvím elektronické pošty a současně je Objednavatelem zaslána úhrada první měsíční platby a jednorázového poplatku. Podmínky uzavření Smlouvy jsou popsány dále v dalších ujednání těchto VOP.

Objednávkou se rozumí návrh Objednatele na uzavření Smlouvy, který je vyplněn v online formuláři na webových stránkách Dodavatele: https://www.zlatarezerva.cz a elektronicky doručen Dodavateli prostřednictvím webových stránek. Prostřednictvím tohoto objednávkového formuláře je založen Objednavateli současně i klientský účet na intranetu Dodavatele. 

Investičním zlatem (dále jen „Zlato“) se rozumí zlato o ryzosti 999,9/1000, tj. 24karátové ryzí zlato ve zlatých slitcích. Investiční zlato je nabízeno zcela v souladu s právní úpravou České republiky, tj. zejména v souladu s ust. § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a to jako zlato ve tvaru uzančních slitků zpracovaných v certifikované rafinerii, ve tvaru cihly, s vlastním číslem a s označením výrobce, ryzosti a hmotnosti, o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin.

Spořícím plánem se rozumí koupě Zlata na základě Objednavatelem zvolené cílové částky rozložené do pravidelných měsíčních plateb; zároveň je Objednavatelem zvolen způsob úhrady jednorázového poplatku dle aktuálně platného ceníku Dodavatele za vedení spořícího plánu. Základním principem spořícího plánu je vedení spořícího účtu, kam posílá Objednavatel pravidelně měsíčně předem stanovenou částku a Dodavatel provádí ve prospěch Objednavatele pravidelný měsíční nákup Zlata. Nakoupené Zlato následně Dodavatel u sebe na základě Smlouvy o úschově, která je součástí Smlouvy, uschovává do doby, než jej Objednavatel písemně (tzn. i elektronickou formou) požádá o vydání této úschovy.

 

2. Uzavření Smlouvy a platební podmínky

Uzavření Smlouvy se řídí zejména ust. § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Dodavatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 však vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. 

K uzavření Smlouvy dochází akceptací Objednávky, která je Objednavatelem vyplněna na online formuláři na webových stránkách https://www.zlatarezerva.cz a zároveň úhradou první měsíční platby a jednorázového poplatku ze strany Objednavatele v rámci spořícího plánu. 

Náležitostmi platné Objednávky jsou veškerá povinná pole, která jsou nutná vyplnit, aby bylo možné formulářovou Objednávku elektronicky odeslat Dodavateli. Povinnými poli jsou, pokud jde o fyzickou osobu: jméno a příjmení, rodné číslo, popř. identifikační číslo, telefon, emailová adresa, bydliště. Povinnými poli, pokud jde o právnickou osobu: název právnické osoby, identifikační číslo, telefon, emailová adresa, sídlo právnické osoby. Povinnými poli, pokud jde jak o osobu fyzickou, tak právnickou, jsou: měsíční platba, počet měsíců, typ jistiny.

Akceptace Objednávky ze strany Dodavatele musí být písemná a adresovaná Objednavateli na elektronický kontakt uvedený v Objednávce. Jiná forma akceptace Objednávky není možná a není tak platná. Dodavatel je oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky požádat Objednavatele o dodatečné potvrzení Objednávky písemně nebo telefonicky. Aby mohlo dojít k akceptaci Objednávky ze strany Dodavatele, Objednavatel je povinen uhradit první platbu splátku v rámci spořícího plánu a poplatek za vedení spořícího plánu dle instrukcí v Objednávce nebo v akceptaci Objednávky, a to na účet Dodavatele pod příslušným variabilním symbolem.

Dodavatel garantuje Objednavateli, že platby Objednavatele budou použity Dodavatelem výhradně k nákupu Objednavatelem objednaného Zlata; Objednavateli je umožněno, aby si v klientském účtu na intranetu spravovaného Dodavatelem ověřil v tomto smyslu plnění smluvních podmínek.

Dodavatel je povinen vést a aktualizovat na své intranetové síti údaje o plnění platební povinnosti Objednavatele a o době uskutečnění nákupu Zlata spolu s množstvím za tuto částku nakoupenou.

Nákup zlata probíhá podle výše připsané částky Objednavatele. Tato částka se postupně uvolňuje tak, aby se nakoupily co možná nejvyšší gramáže zlata a za zůstatek se nakoupí podle ceny 1g slitku.

 

3. Úschova Zlata a vydání Zlata z úschovy

Dodavatel je povinen uschovat u sebe Zlato zakoupené pro Objednavatele, a to po dobu trvání Smlouvy na své́ náklady. V zájmu bezpečnosti úschovy a řádného opatrování Zlata v úschově, je Dodavatel oprávněn uložit Zlato v bezpečnostní schránce u ČSOB a.s., pobočka ve Zlíně, která se zavazuje chránit bezpečnostní schránku před neoprávněným, násilným otevřením ze strany třetí osoby a následnému odcizení jejího obsahu. Dodavatel garantuje Objednavateli, že jsou jasně definovány a kontrolovány podmínky úschovy tak, aby byla vyloučena jakákoliv rizika, která by jinak mohla vést ke vzniku škod na újmu Objednavatele.

Nárok na vydání Zlata z úschovy Objednavateli vzniká nejdříve po zaplacení 12-ti předepsaných měsíčních plateb a zároveň naspořením minimálně 20 gramů Zlata. Nebylo-li během 12 měsíců nakoupeno Zlato alespoň o hmotnosti 20 gramů, prodlužuje se doba pro vydání zlata do doby, než bude nakoupeno Zlato alespoň o hmotnosti 20 gramů.

Spořící plán lze založit v jedné ze dvou variant – Malé spoření a Velké spoření. V rámci Malého spoření Objednavatel zasílá na spořící účet měsíční platbu ve výši maximálně do 6.000 Kč. V rámci Velkého spoření Objednavatel zasílá na spořící účet měsíční platbu ve výši nejméně 6.001 Kč a výše. 

Po dospoření cílové částky a úhradě alespoň 60 předepsaných splátek v rámci Malého spoření náleží Objednavateli věrnostní bonus, kterým se rozumí vrácení Objednavatelem zaplaceného jednorázového poplatku za vedení spořícího plánu. Jednorázový poplatek bude vyplacen ve formě zlatých slitků o hmotnosti v závislosti na aktuálních cenách Zlata při ukončení Smlouvy. 

V případě vydání zakoupeného Zlata z úschovy volbou „zaslat na adresu“, zašle Dodavatel Zlato Objednavateli prostřednictvím Česká pošta s. p. v pojištěné zásilce (max. 1 mil. CZK). Náklady se zasláním spojené nese Objednavatel, který je povinen tyto náklady (tj. poštovné a příp. další související náklady) zaplatit poštovní dobírkou ve výši 500 Kč při převzetí zásilky.

V případě volby vydání Zlata z úschovy prostřednictvím „osobního odběru“, je tento možný po předchozí domluvě termínu vyzvednutí s Dodavatelem, resp. s jeho oprávněnou osobou. Takovou oprávněnou osobou je zaměstnanec Dodavatele, obchodní zástupce, poradce či zprostředkovatel, a to na základě plné moci takové osobě udělené. Osobní odběr je možný v sídle Dodavatele na adrese nám. Práce 2512, 760 01 Zlín. Osobní odběr je možný samotným Objednavatelem nebo Objednavatelem zvolené třetí osoby, kterou k tomuto odběru Zlata z úschovy zplnomocní. 

V případě volby vydání Zlata z úschovy „doručení poradcem“ v objednávkovém formuláři, je toto možné po předchozí domluvě termínu a místa předání s konkrétním poradcem Dodavatele. Tento způsob vydání Zlata je možné pouze za předpokladu, že je vydáváno Zlato o hodnotě nižší než 100.000 Kč a poradce Dodavatele k tomuto má oprávnění od Dodavatele.

V době 14 dnů před ukončením Smlouvy může Objednavatel provést volbu nároku na hmotnost slitků Zlata, které mu mají být z úschovy vydány, a to od 50 g do 1000 g. Pokud je v úschově celková hmotnost nižší než 50 g, budou Objednavateli z úschovy vydány slitky od nejvyšší gramáže.

 

4. Reklamace a odstoupení od Smlouvy

Objednavatel je oprávněn předčasně ukončit spoření v rámci spořícího plánu do budoucna, a to formou písemné výpovědi doučené na adresu sídla Dodavatele. Výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc a běží od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď řádně doručena. V případě, že Objednavatel vypoví Smlouvu před uplynutím sjednané doby spoření, má Objednavatel nárok na vydání zboží z úschovy, pokud úschova činí alespoň 20 gramů Zlata či jeho násobek. Zbytek gramáže nebo méně než 20 gramů zlata bude vykoupen za aktuální ceny burzy LondonFix s poplatkem 7 %; Objednavatel zároveň nemá nárok na vrácení poplatku za vedení spořícího plánu. 

Poté co bude nakoupené Zlato vydáno Dodavatelem z úschovy, je Objednavatel povinen zkontrolovat fyzický stav Zlata nejméně porovnáním s průvodním dokladem k němu, a to ihned poté, kdy jej od Dodavatele z úschovy převezme. Případné vady musí oznámit Dodavateli písemně nejpozději do jednoho pracovního dne ode dne, kdy k převzetí došlo, jinak Dodavatel neodpovídá za jakékoliv vady. Dodavatel ručí Objednavateli za kvalitu a množství Zlata odpovídající podmínkám, za nichž byl povinen jej nakoupit. 

Dodavatel výslovně upozorňuje Objednavatele, že dle ust. 1837 písm. b), resp. § 1847 písm. a) OZ nemůže Objednavatel, a to jakožto podnikatel i jakožto spotřebitel, odstoupit od smlouvy na dodávku Zlata, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele. To znamená, že Objednavatel nemá právo na odstoupení od Smlouvy, na kterou se vztahují tyto VOP, neboť se týká dodání zboží (Zlata), jehož cena závisí na pohybech cen na finančních trzích, které Dodavatel nemůže ovlivnit (jako jsou služby vztahující se k devizovým hodnotám a investičním nástrojům).

Dodavatel si vyhrazuje právo možnosti odstoupení od Smlouvy v těchto případech:

a) došlo-li k vytvoření a/nebo potvrzení Objednávky zjevnou systémovou poruchou počítačové sítě, softwarovou chybou nebo selháním lidského faktoru,

b) byla-li Objednávka vyhotovena na zjevně pochybnou či neexistující doručovací adresu,

c) byla-li Objednávka učiněna jinou osobou, než které náleží příslušný klientský účet, nebo byla učiněna z klientského účtu založeného jiným Objednavatelem,

d) byla-li Objednávka učiněna za zjevně spekulativním účelem s tím, že vůle Objednavatele Zlato odebrat není vážná,

e) byla-li Objednávka učiněna Objednavatelem, který již v minulosti porušil své povinnosti vůči Dodavateli,

f) má-li být Zlato nejprve dodáno třetí osobou Dodavateli, a tato třetí osoba není schopna Zlato Dodavateli dodat,

V případě, že některá z výše uvedených skutečností uvedených pod body a) až f) nastane, bude Dodavatel neprodleně kontaktovat Objednavatele za účelem dohody o dalším postupu ve věci.

 

5. Ochrana osobních údajů 

Informace o Objednavateli jsou uchovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen jako „nařízení EU o GDPR“), jakož i s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Objednavatel (subjekt údajů) souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, rodné číslo, popř. identifikační číslo, telefon, emailová adresa, bydliště, (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to odesláním objednávkového formuláře Dodavateli (správce údajů). 

Objednavatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely vedení klientského účtu spořícího plánu. Nezvolí-li Objednavatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Dodavatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednavateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou a/nebo po dobu zákonných archivačních lhůt.

Objednavatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (v objednávkovém formuláři) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele o změně ve svých osobních údajích. 

Zpracováním osobních údajů Objednavatele může Dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Touto třetí osobu budou zpravidla osoby dopravující zboží (Zlato) Objednavateli. 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

V případě, že by měl Objednavatel za to, že Dodavatel nebo jiný zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Objednavatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

  • požádat Dodavatele nebo zpracovatele o vysvětlení, 
  • požadovat, aby Dodavatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

Požádá-li Objednavatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je povinen mu tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

 

6. Ostatní a závěrečná ustanovení

Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ. 

Znění těchto VOP může Dodavatel jednostranně měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek. 

Dodavatel garantuje zpětný výkup Zlata, které si zakoupil Objednavatel v rámci spořícího plánu dle těchto VOP. Konkrétní podmínky a výkupní ceny se budou řídit aktuálním vývojem na trhu.

Veškeré informace, data, počítačové programy, grafické a obrazové prvky a design umístěné v Internetovém obchodu nebo jejichž prostřednictvím je Internetový obchod prezentován, jsou součástí průmyslového a duševního vlastnictví Dodavatele. 

Těmito VOP se řídí veškeré Smlouvy mezi Objednavatelem a Dodavatelem uzavřené. Jednotlivá ustanovení těchto VOP se použijí vždy, pokud není v konkrétní Smlouvě dohodnuto jinak. Ustanovení konkrétní Smlouvy mezi Objednavatelem a Dodavatelem mají přednost před ustanoveními těchto VOP. 

Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky jakékoli Smlouvy uzavřené mezi Objednavatelem a Dodavatelem, jejíž součástí jsou tyto VOP, vyžadují vždy písemnou formu. 

Dodavatel je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit. V takovém případě bude Objednavatel o změnách těchto VOP v dostatečném předstihu (alespoň 30 dní předem) a v hodným způsobem informován. Pokud alespoň 10 dní před dnem účinnosti změněných VOP Objednavatel písemně nevyjádří svůj nesouhlas se změnou VOP, považuje se taková změna VOP za odsouhlasenou a je vůči němu účinná dnem účinnosti změny VOP.

Kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách www.zlatarezerva.cz. Veškeré písemnosti zasílané druhé smluvní straně v souvislosti se Smlouvou budou považovány za doručené 2. pracovním dnem po jejich odeslání elektronickou poštou na e-mailovou adresu druhé smluvní strany. 

 

Tyto VOP jsou účinné ode dne 1.2. 2021.