Proč spořit ve zlatě? | Zlato a stříbro, mince a slitky jako investiční kovy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NA JEDNORÁZOVÝ NÁKUP INVESTIČNÍCH KOVŮ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanovují základní pravidla pro veškeré smluvní vztahy vznikající mezi Dodavatelem a Objednatelem na základě Smluv o jednorázovém nákupu investičního kovu či investičních kovů (dále jen jako „Smlouva o jednorázovém nákupu“) uzavřených v souvislosti s prodejem investičních kovů a případnou úschovou, a vztahují se i na předsmluvní jednání mezi Dodavatelem a Objednavatelem. Tyto VOP jsou nedílnou součástí všech Smluv uzavíraných mezi Dodavatelem a Objednavatelem. Tyto VOP jsou přístupné na webových stránkách https://www.zlatarezerva.cz.

 

1. Definice pojmů

Dodavatelem se rozumí společnost ZLATÁ REZERVA s.r.o., IČ: 29216702, se sídlem náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín, vedena u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 66424, zast. jednatelem Jiřím Sebastianem Lichtenbergem. Dodavatel vystupuje v některých smluvních vztazích také jako Schovatel.

Objednavatelem se rozumí každá fyzická či právnická osoba, která uzavřela Smlouvu o jednorázovém nákupu s Dodavatelem podle těchto VOP. Objednavatel vystupuje v některých vztazích také jako Složitel. 

Schovatelem je Dodavatel, který v rámci Smlouvy o jednorázovém nákupu uzavřel s Objednatelem jakožto Složitelem i Smlouvu o úschově, jejímž předmětem je uschování investičního kov u Dodavatele (dále jen jako „Smlouva o úschově“), který si Objednatel koupil u Dodavatele.

Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Smlouvou se rozumí Smlouva o jednorázovém nákupu investičního kovu či investičních kovů. Smlouvou se rozumí i Objednávka Objednavatele, která je Objednavatelem vyplněna v online formuláři na webových stránkách Dodavatele (viz definice Objednávky níže) a písemně akceptována ze strany Dodavatele prostřednictvím elektronické pošty. Součástí Smlouvy může být i Smlouva o úschově; podmínky uzavření těchto smluv jsou stanoveny dále v dalších ujednáních těchto VOP.

Objednávkou se rozumí návrh Objednatele na uzavření Smlouvy, který je vyplněn v online formuláři na webových stránkách Dodavatele: https://www.zlatarezerva.cz a elektronicky doručen Dodavateli prostřednictvím webových stránek.

Investičními kovy se rozumí investiční zlato a investiční stříbro. Investiční zlato je o ryzosti 999,9/1000, tj. 24karátové, a je nabízeno ve zlatých slitcích či zlatých mincích. Investiční zlato je nabízeno zcela v souladu s právní úpravou České republiky, tj. zejména v souladu s ust. § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a to jako zlato ve tvaru uzančních slitků zpracovaných v certifikované rafinerii, ve tvaru cihly, s vlastním číslem a s označením výrobce, ryzosti a hmotnosti, o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin. Investiční stříbro je nabízeno jako specifická forma stříbra, která je používána k investičním účelům; jedná se o stříbrné mince a slitky s vysokou ryzostí (od 99,9 % výše) a definovanou hmotností.

Pamětními mincemi se rozumí mince vyrobené z drahých kovů určených ke sběratelským účelům. Pamětními mincemi jsou myšleny i sběratelské mince.

Jiným zbožím se rozumí dárkové obaly, odborná literatura, pomůcky pro sběratele a podobně. 

 

2. Uzavření Smlouvy 

Uzavření Smlouvy se řídí zejména ust. § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Dodavatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 však vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. 

K uzavření Smlouvy dochází akceptací Objednávky, která je Objednavatelem vyplněna na online formuláři na webových stránkách https://www.zlatarezerva.cz. Náležitostmi platné Objednávky jsou veškerá povinná pole, která jsou nutná vyplnit, aby bylo možné formulářovou Objednávku elektronicky odeslat Dodavateli. Povinnými poli jsou, pokud jde o fyzickou osobu: jméno a příjmení, rodné číslo, popř. identifikační číslo, telefon, emailová adresa, bydliště. Povinnými poli, pokud jde o právnickou osobu: název právnické osoby, identifikační číslo, telefon, emailová adresa, sídlo právnické osoby.

Akceptace Objednávky ze strany Dodavatele musí být písemná a adresovaná Objednavateli na elektronický kontakt uvedený v Objednávce. Jiná forma akceptace Objednávky není možná a není tak platná. Dodavatel je oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky požádat Objednavatele o dodatečné potvrzení Objednávky písemně nebo telefonicky.

Na webových stránkách Dodavatele je prezentována nabídka investičních kovů, která je informativního charakteru a Dodavatel není povinen uzavřít Smlouvu s Objednavatelem stran nabízených investičních kovů. Tato nabídka investičních kovů na webových stránkách není návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Dodavatele, ust. § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

Na webových stránkách Dodavatele jsou uvedeny informace o investičních kovech (dále investiční kovy také jen jako „zboží“), a to včetně uvedení kupních cen za zboží. Kupní ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Kupní ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách Dodavatele. Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V objednávkovém formuláři jsou uvedeny také informace o nákladech spojených s dopravou v rámci České republiky. 3. Platební podmínky

Kupní ceny zboží jsou platné v době vygenerování objednávkového formuláře. Kupní cena zboží se skládá z kupní ceny za investiční kov (zboží), daně z přidané hodnoty a nákladů za dopravu, vč. pojištění zásilky. Kupní cena uvedená jako cena výsledná v objednávkovém formuláři je po dobu platnosti objednávkového formuláře cenou konečnou, kterou se Objednavatel zavazuje zaplatit odesláním objednávkového formuláře Dodavateli. Výjimkou z tohoto ustanovení je zboží, u něhož je vyznačeno „na objednávku“; u tohoto zboží je kupní cena pouze orientační a slouží pouze jako záloha na kupní cenu. V okamžiku zjištění dostupnosti a aktuální kupní ceny tohoto zboží na objednávku, bude informace o výši kupní ceny a dostupnosti zaslána Objednavateli k odsouhlasení. V případě nesouhlasu konečné kupní ceny a termínu odeslání zboží Objednavateli k uzavření Smlouvy nedojde a Dodavatel je povinen zálohu na kupní cenu vrátit. V případě souhlasu Objednavatele s konečnou kupní cenou dochází k uzavření Smlouvy, přičemž Objednavatel je povinen doplatit rozdíl mezi zálohou a konečnou kupní cenou. 

Kupní cena zboží dle předchozího odstavce je fixována po dobu 24 hodin od okamžiku akceptace Objednávky Dodavatelem. Pokud v této lhůtě Objednavatel kupní cenu uhradí (tj. bude konečná kupní cena zboží připsána na účtu Dodavatele), není povinen doplácet rozdíl mezi takto fixovanou kupní cenou a novou kupní cenou zboží uvedenou na webových stránkách Dodavatele (tj. kupní cenou investičních kovů dle aktuálního stavu na trhu). Změní-li se však cena investičních kovů nakupovaných Objednavatelem od okamžiku akceptace Smlouvy do okamžiku splnění platební povinnosti Objednavatele, a to po lhůtě 24 hodin od akceptace Objednávky Dodavatelem, vystaví Dodavatel Objednavateli vyúčtování na rozdíl ceny objednaného zboží, který je Objednavatel povinen zaplatit. V případě, že s takto novou kupní cenou nebude Objednavatel souhlasit, Smlouva se od počátku ruší a případné finanční prostředky připsané na účtu Dodavatele budou vráceny Objednavateli.

Je-li prodlení Objednavatele se splněním platební povinnosti delší než 14 dnů od akceptace smlouvy, ocitá se Objednavatel bez předchozí urgence v prodlení. V takovém případě je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a Objednavatel je povinen nahradit škodu za nedodržení své platební povinnosti plynoucí ze Smlouvy ve výši 25 % z konečné kupní ceny zboží uvedené ve Smlouvě (Objednávce). Na náhradu škody bude vystavena faktura se splatností 14 dnů. Při prodlení s úhradou faktury na náhradu škody je Objednavatel povinen uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % denně z částky uvedené na faktuře na náhradu škody, a to za každý započatý den prodlení.

Kupní cenu lze zaplatit pouze bankovním převodem. Žádný jiný způsob uhrazení kupní ceny zboží není možný.

Objednavateli vzniká nárok na plnění Dodavatele v okamžiku, kdy jsou řádně připsány finanční prostředky na konečnou cenu zboží dle předchozích odstavců tohoto článku na účet Dodavatele. Pokud je Objednavatelem objednané zboží skladem, poté je Dodavatel povinen objednané zboží dle Smlouvy odeslat Objednavateli do 7 dnů. Pokud je zboží skladem u třetí osoby, je Dodavatel povinen obstarat ve prospěch Objednavatele objednané zboží dle Smlouvy a odeslat jej do 30 dnů od připsání celé kupní ceny na účet Dodavatele. V případě dopravy zboží „osobním odběrem“ nebo „doručení poradcem“ se lhůta 30 dní nepoužije; předání se bude řídit domluveným termínem mezi smluvními stranami.  V případě, že je u zboží v internetové nabídce vyznačeno „na objednávku“ je konečná kupní cena stanovena dle čl. 3 odst. 1 těchto VOP a Dodavatel je povinen objednané zboží odeslat v termínu uvedeném v informační zprávě dle čl. 3 odst. 1 těchto VOP, a to pouze pokud je rozdíl mezi zaplacenou zálohou a konečnou kupní cenou Objednavatelem doplacen. 

V případě nemožnosti zajistit objednané zboží z důvodu nedostupnosti zboží, bude Objednavatel Dodavatelem informován o prodloužení dodacího termínu či náhradě za jiné zboží stejné hodnoty. Při neakceptaci návrhu Dodavatele Objednavatelem, budou finanční prostředky vráceny Dodavatelem zpět Objednavateli a Smlouva ukončena.

 

4. Doprava a zaslání zboží

V případě volby dopravy „zaslat na adresu“ v objednávkovém formuláři, zašle Dodavatel zboží Objednavateli prostřednictvím Česká pošta s. p. v pojištěné zásilce (max. 1 mil. CZK). Náklady se zasláním spojené nese Objednavatel, který je povinen tyto náklady (tj. poštovné a příp. další související náklady) zaplatit poštovní dobírkou při převzetí zásilky.

V případě volby dopravy „osobního odběru“ zboží, je tento možný po předchozí domluvě termínu vyzvednutí s Dodavatelem, resp. s jeho oprávněnou osobou. Takovou oprávněnou osobou je zaměstnanec Dodavatele, obchodní zástupce, poradce či zprostředkovatel (na základě plné moci takové osobě udělené). Osobní odběr je možný v sídle Dodavatele na adrese nám. Práce 2512, 760 01 Zlín. 

V případě volby dopravy „doručení poradcem“ v objednávkovém formuláři, je toto možné po předchozí domluvě termínu a místa předání s konkrétním poradcem Dodavatele. Tento způsob dodání zboží je možné pouze za předpokladu, že je zboží o hodnotě nižší než 100.000 Kč a poradce Dodavatele k tomuto má oprávnění od Dodavatele.

Požadavek Objednatele uvedeného v Objednávce „uskladnit zboží 1 rok zdarma“ je upraven v čl. 5 těchto VOP.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na něm přechází na Objednavatele okamžikem předání zboží Objednavateli nebo okamžikem uschování zboží u Dodavatele dle Smlouvy o úschově nebo okamžikem předání zboží přepravci (České poště s. p.).

 

5.  Úschova 

Objednavatel může v objednávkovém formuláři zvolit, aby pro něj Dodavatel zakoupené zboží uschoval u sebe do doby, než Objednavatel písemně požádá Dodavatele o jeho vydání. Okamžikem akceptace Objednávky s takovou volbou úschovy vzniká současně s danou Smlouvou i Smlouva o úschově. V takovém případě je Dodavatel povinen uschovat zboží Objednatele u sebe, resp. v zájmu bezpečnosti úschovy a řádného opatrování Investičních kovů je Dodavatel oprávněn uložit zboží v bezpečnostní schránce u ČSOB, a.s. – pobočka ve Zlíně. 

V prvním roce trvání Smlouvy o úschově je Dodavatel povinen uschovat zboží na své́ náklady a pro další období trvání Smlouvy o úschově pak na náklady Objednavatele. Za úschovu v tomto dalším období se účtuje za každý započatý měsíc úschovné ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny objednaného zboží. Úschovné bude vyúčtováno při ukončení Smlouvy o úschově, tj při vydání zboží z úschovy. Pro vydání úschovy se použije přiměřeně článek 4 těchto VOP. Při zaslání zboží Českou poštou je Objednavatel povinen zaplatit poštovné dobírkou. Osobní odběr je pak možné realizovat jak samotným Objednavatelem po předchozí dohodě termínu s Dodavatelem nebo prostřednictvím Objednavatelem zvolené třetí osoby, včetně osoby Zprostředkovatele, na základě písemné plné moci takové osobě udělené. 


6. Reklamace a odstoupení od Smlouvy

Dodavatel ručí Objednavateli za kvalitu a množství Investičních kovů odpovídající podmínkám, za nichž byl povinen jej nakoupit dle Objednávky. Objednavatel je povinen zkontrolovat fyzický stav Investičních kovů nejméně porovnáním s průvodním dokladem k němu, a to ihned poté, kdy jej od Dodavatele převezme, a to jakoukoliv formou. Případné vady musí oznámit Objednavatel Dodavateli elektronickou formou na adresu centrala@zlatarezerva.cz, a to z elektronické adresy uvedené v Objednávce, nejpozději do jednoho pracovního dne ode dne, kdy k převzetí došlo, jinak Dodavatel neodpovídá za jakékoliv vady. 

Dodavatel výslovně upozorňuje Objednavatele, že dle ust. 1837 písm. b) OZ nemůže Objednavatel, a to jakožto podnikatel i jakožto spotřebitel, odstoupit od smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele. To znamená, že Objednavatel nemá právo na odstoupení od Smlouvy, na kterou se vztahují tyto VOP, neboť se týká dodání zboží a služeb jehož cena závisí na pohybech cen na finančních trzích, které Dodavatel nemůže ovlivnit (jako jsou služby vztahující se k devizovým hodnotám a investičním nástrojům). 

Dodavatel si vyhrazuje právo možnosti odstoupení od Smlouvy v těchto případech:

a) došlo-li k vytvoření a/nebo potvrzení Objednávky zjevnou systémovou poruchou počítačové sítě, softwarovou chybou nebo selháním lidského faktoru,

b) byla-li Objednávka vyhotovena na zjevně pochybnou či neexistující doručovací adresu,

c) byla-li Objednávka učiněna Objednavatelem, který již v minulosti porušil své povinnosti vůči Dodavateli,

d) je-li objednané zboží již vyprodáno a nelze jej nahradit kvalitativně a cenově rovnocenným zbožím,

e) má-li být zboží nejprve dodáno třetí osobou Dodavateli, a tato třetí osoba není schopna předmětné zboží Dodavateli dodat,

f) pokud byla omylem či administrativní chybou v internetovém obchodu uvedena chybná kupní cena zboží,

V případě, že některá z výše uvedených skutečností uvedených pod body a) až f) nastane, bude Dodavatel neprodleně kontaktovat Objednavatele za účelem dohody o dalším postupu ve věci. V případě, že Objednavatel již zaplatil kupní cenu nebo její část a k uzavření Smlouvy nedojde, bude mu kupní cena nebo její část vrácena zpět.7. Ochrana osobních údajů 

Informace o Objednavateli jsou uchovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen jako „nařízení EU o GDPR“), jakož i s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Objednavatel (subjekt údajů) souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, rodné číslo, popř. identifikační číslo, telefon, emailová adresa, bydliště, (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to odesláním objednávkového formuláře Dodavateli (správce údajů). 

Objednavatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy. Nezvolí-li Objednavatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Dodavatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednavateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou a/nebo po dobu zákonných archivačních lhůt.

Objednavatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (v objednávkovém formuláři) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele o změně ve svých osobních údajích. 

Zpracováním osobních údajů Objednavatele může Dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Touto třetí osobu budou zpravidla osoby dopravující zboží Objednavateli. 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

V případě, že by měl Objednavatel za to, že Dodavatel nebo jiný zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Objednavatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

  • požádat Dodavatele nebo zpracovatele o vysvětlení, 
  • požadovat, aby Dodavatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

Požádá-li Objednavatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je povinen mu tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

 

8. Ostatní a závěrečná ustanovení

Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ. 

Znění těchto VOP může Dodavatel jednostranně měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek. 

Dodavatel garantuje zpětný výkup Zlata, které si zakoupil Objednavatel v rámci spořícího plánu dle těchto VOP. Konkrétní podmínky a výkupní ceny se budou řídit aktuálním vývojem na trhu.

Veškeré informace, data, počítačové programy, grafické a obrazové prvky a design umístěné v Internetovém obchodu nebo jejichž prostřednictvím je Internetový obchod prezentován, jsou součástí průmyslového a duševního vlastnictví Dodavatele. 

Těmito VOP se řídí veškeré Smlouvy mezi Objednavatelem a Dodavatelem uzavřené. Jednotlivá ustanovení těchto VOP se použijí vždy, pokud není v konkrétní Smlouvě dohodnuto jinak. Ustanovení konkrétní Smlouvy mezi Objednavatelem a Dodavatelem mají přednost před ustanoveními těchto VOP. 

Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky jakékoli Smlouvy uzavřené mezi Objednavatelem a Dodavatelem, jejíž součástí jsou tyto VOP, vyžadují vždy písemnou formu. 

Kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách www.zlatarezerva.cz. Veškeré písemnosti zasílané druhé smluvní straně v souvislosti se Smlouvou budou považovány za doručené 2. pracovním dnem po jejich odeslání elektronickou poštou na e-mailovou adresu druhé smluvní strany. 

 

Tyto VOP jsou účinné ode dne 1.2. 2021.